Åke Ekstam

En bok 

I samband med min hembygdsforskning stötte jag tidigt på Åke Ekstam. Han levde mellan 1873 och 1941. Åke var verksam i Halla från 1913 och fram till sin död. Jag läste en del intressant i sockenprotokollen och hörde en del intressanta berättelser om honom. Detta gjorde att jag flera år senare började forska mera om honom. Jag följde han liv runt i Sverige och ju mer jag fick veta desto mer förundrad och intresserad blev jag. I detta arbete fick jag kontakt med fyra kvinnor, vilka alla hade släktrelationer till Åke, som också forskade om honom. Det är Marita Eriksson, Birgitta Granfelt, Gudrun Karlsson och Margareta Simonsson. De har hjälpt mig mycket och med deras hjälp blev det en hel bok om Åke. Boken, som blev klar 2022, har titeln ”Åke Ekstam – folkskollärare, klockare, ordförande och #HeToo”. Boken är på totalt 252 sidor och kostar 100 kr.

Åke Ekstam kring 1925. Från Birgitta Granfelts fotosamling

Åkes liv innehåller många tragiska och allvarliga händelser. Åke gjorde många människor illa, men hade också själv ett svårt liv i många avseenden. I boken vill beskriva hans liv så objektivt som möjligt utifrån den information som finns tillgänglig. Jag vill också försöka skildra hans liv från olika perspektiv och sätta in det i ett samhälleligt sammanhang. Därför finns det omfattande kapitel som berör frågeställningar som är kopplade till viktiga händelser i Åkes liv.

Boken väcker också en del etiska och juridiska frågor. Ska man verkligen rota i gamla sorger? Är det inte bättre att låta dem tyna bort i glömska? Får man skriva så här utlämnande om personer som bara har varit döda i drygt åttio år? Jag tycker att man kan det. Jag ser boken som viktig både utifrån ett allmänintresse, där det handlar om att förstå förhållanden kring förra sekelskiftet utifrån ett enskilt människoöde, och för att ge någon form av upprättelse åt dem som påverkades negativt av Åkes beteende. Det gäller främst kvinnor och barn. Det florerar också mycket rykten om Åke i Halla. Boken kan skapa lite klarhet kring vad som faktiskt har hänt.

Boken bygger till stor del på uppgifter från offentliga arkiv och tidningsartiklar, vilka kompletteras med intervjumaterial. Förutom Marita, Birgitta, Gudrun och Monica (se ovan), så har jag intervjuat många människor. Det har funnits en mycket stor vilja att medverka. 

Kompletteringar till boken  – november 2023

Nya uppgifter om Åke har framkommit från kyrkliga arkiv. Om det handlar om kompletteringar av uppgifter som nämnts i boken så har jag i rubriken angett sidnummer i boken. Om det handlar om nya uppgifter så anges det som ”nytt”.

Angående ersättning för bostad s 80-81

Vid handläggningen i Häradsrätten företräds Halla församling av advokat Seibrant Widegren och Åke av e.o. hovrättsnotarien Carl Wellander.

Häradsrätten avvisar den 30 april 1917 Åkes stämning med hänvisning till att det inte ligger inom rättens ansvarsområde och dömer Åke att betala församlingens kostnader på 150 kr. Åke nöjer sig inte utan överklagar till Svea Hovrätt, som dock fastställer domen 26 juni 1917.

Underlaget från målet är omfattande och intressant när det gäller Klockargårdens och skolans historia. En intressant passus i protokollet är svarandens uppgifter om att de uppgifter som Åke lämnat ”…dels varit av så vidlyftig beskaffenhet och dels så väsentligen skiljt sig från de uppgifter, som dessförinnan av svaranden lämnats, att omfattande arkivforskning erfordrades för deras bemötande ….”.

Kommentar: Som framgår av min bok så fick ändå Åke sin vilja fram genom att kommunalstämman 1919 beslutade att hyra dessa rum av Åke för 150 kr/år.

Krav på avskedande – sid 85

Vi undertecknade föräldrar och målsmän till skolpliktiga barn inom Halla socken anhåller härmed på det enträgnaste om härstädes tjänstgörande folkskollärare Herr Åke Ekstams snara avskedande från sin tjänst som lärare vid socknens skola och ersättande med lämplig lärarkraft.

Denna vår anhållan föranledes därav att nämnda folkskollärare Ekstam visat sig på alla sätt olämplig för lärarekallet på grund av sin brutalitet, sin dryckenskap och planlösa undervisning och sitt sedeslösa liv. Den godtyckliga och planlösa undervisning han i skolan meddelar anse vi i hög grad underhaltig och ej alls motsvarande nutidens fordringar, på samma gång som hans dåliga föredöme ovillkorligen måste verka demoraliserande på den uppväxande ungdomen.

Under förhoppning att vår anhållan måtte vinna beaktande, tackar vi vårdsamt:

Halla den 4 december 1920

Anna Karlsson, Emil Carlsson Sörkärr
Albert, Astrid Eriksson Tallsätter
Axel, Elsa Fredriksson Lugnet
Sven, Gerda Strid Olstorp
Erik, Anna Åberg Wretstorp
Anton, Elin Åberg Karlslund
Karl A. Andersson Ekeby
Hedvig Karlsson Ekeby
Emil Forsman, Gerda Forsman Eneby
Karl Lindkvist, Emma Lindkvist Eneby
Erik A. Jansson, Judit Jansson Kälkesta
Emil Karlsson, Hilma Karlsson Väsby
Tekla Hofstedt, Hilmer Hofstedt Ellesta
C.F. Björklund, Elin Björklund Kälkesta
Bernhard Karlsson, Alma Karlsson Baldersnäs
Hjalmar, Julia Gustafsson Baldersta
G.F. Johansson Grindstugan

Att förestående avskrift överensstämmer med originalhandlingen intyga på en gång närvarande vittnen:
H. Johansson           Joel Jönsson
Ekeby                       Ekeby
Vrena                        Vrena

Uti närslutna anhållan om avskedande ur tjänsten av folkskolläraren Herr Åke Ekstam, Halla instämmer vid undertecknade församlingsbor inom Halla socken.

Halla den 4 december 1920
För Ekeby Gård                  För Kälkesta Gård
Axel Jakobsson                   Erik Rundlöf
Karl Henning, Albertina Eriksson Ekeby
Karl Johan, Anna Andersson Ekeby
Karl Alfred, Ellen Sofia Andersson Ekeby
Ernst, Alma Eriksson Ekeby
Hjalmar, Nanny Ålund Ekeby
Gustav, Allida Karlsson Ekeby
C.A. Finnman, Hilda Finnman Ekeby
Edvin Nilsson Eneby
G.A. Johansson, Anna Johansson Eneby
Märtha Larsson, R. Larsson Kälkesta
Karl, Ellen Lindgren Kälkesta
Eric, Ellen Lindgren Kälkesta
Hjalmar Törnkvist Kälkesta
Teodor, Ida Gustafsson Kälkesta
Charlotta Andersson Väsby
Sven, Alma Larsson Väsby
Ragnar Julin Ellesta
A.K.W. Andersson, Ellen Andersson Ellesta
Elsa och Allan Pettersson Ellesta
Sigfrid Jonsson Sund
Sofia Jonsson Sund
G.W. Andersson, Maja Andersson Björklunda

Min kommentar: Det är 71 personer som undertecknat skrivelsen. Vid denna tid fanns det 348 personer i Halla, av vilka en majoritet var barn. Det var således en mycket stor del av de vuxna som skrev under. Till de 71 skall läggas familjerna till godsägarna på Kälkesta och Ekeby eftersom godsägarna undertecknat för sin gård.

Angående olovligt anbringad skollokal ….. s 89

Åke överklagar kyrkostämmans beslut från 22 oktober 1932 till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Det handlar om kyrkostämmans avslag ”av klagandens gjord framställning att församlingen måtte dels utgiva gottgörelse för ’olovligt anbringad skollokal ovan på klockarbostaden’ och dels träffa uppgörelse med klaganden i anledning därav att till klockarbostället hörande ladugårds- och logbyggnad år 1891 nedrivits och försålts; uti vilket mål Halla församlings å kyrkostämma röstberättigade, icke klagande medlemmar, vederbörande landsfiskal, folkskolinspektör och överlantmätaren yttrat sig samt domkapitlet i Strängnäs avgivit utlåtande; varjämte klaganden mött med påminnelser; givet Nyköping i landskontoret den 2 augusti 1937.”

Länsstyrelsen anför och beslutar enligt följande: ”Länsstyrelsen har tagit handlingarnas innehåll under övervägande; och enär de påtalade olägenheterna och brister i klockarboställets byggnader, för vilka klagande i målet begärt gottgörelse, varit för handen redan då klagande tillträtt klockaretjänsten i församlingen och det ålegat honom att, därest han ej åtnöjt sig med bostället i vid tillträdet befintligt skick, vid av- och tillträdessyn göra sina krav gällande, alltså och då han ej ägt att i den ordning, som skett, påtala bristerna ifråga, finner länsstyrelsen skäligt lämna besvären utan bifall.”

Lön som klockare – nytt

Ur Kammarkollegiets protokoll framkommer följande: 

Bakgrunden till målet är följande: När Åke Ekstam anställdes 1913 angavs i annonsen att klockare, kantor och organist för uppdraget som klockare och kantor erhöll kontant lön med 150 kr per år plus avkastning av kockarjord med mindre trädgård, samt för uppdraget som organist 150 kr kontant per år. Enligt räkenskaperna från kyrkostämma för åren 1919 – 1933 har de kontanta löneförmånerna för Åke i hans egenskap av klockare, kantor och organist utgjort 500 kr per år. När kyrkostämman beslutade om budget för 1934 fastställdes de kontanta ersättningar till 300 kr per år. Åke överklagade detta beslut och menade dessutom att det kommit till på felaktigt sätt och att det kränkte hans enskilda rätt. Länsstyrelsen lämnade den 2 juni 1934 dessa besvär utan avseende eftersom kyrkostämmans beslut överensstämde med den lön som utgick vid anställningen och att den högre lönen under 1919-1933 hanterats med beslut för varje år för sig. Åke överklagar till Kammarkollegiet, som med samma motivering som Länsstyrelsen haft kommer till samma beslut, dvs. att avslå besvären.

Kommentar: man kan undra vad som egentligen låg bakom att kyrkostämman de facto sänkte Åkes lön från 500 till 300 kr per år. Det var ganska drastiskt.

Lön som klockare – nytt

Till Kyrkorådets ordförande i Halla, vice pastor Ivar Hugsén.

Till den åtgärd Herr Ordföranden kan finna lagligt, får jag härmed anmäla, att kyrkorådets i Halla kassör – trots kyrkostämmobeslut d. 22/10 34 och kyrkorådets medgivande om lönens utbetalande i förskott – avlönat mig med nio (säger 9 kr) kronor i månaden den 1ste under de trenne senaste månaderna.

Det riksbekanta vrångstyret är ju visserligen redan till en visa för Halla sockens vidkommande, men att nödgas överlämna för inkasso en av församlingen beslutad lön, visar sannerligen att kulmen nåtts för rättsvidriga begrepp inom råd och styrelser härstädes.

Innan jag överlämnar ärendet för rättsliga åtgärder – d.v.s. laga stämning å kyrkorådet – kyrkorådet är givet solidariskt ansvarigt för vad kassören med självtagen rätt och av egen maktfullkomlighet gör och underlåter – vill jag lämna Herr Ordförande tillfälle att framlägga denna min skrivelse fortast möjligt, då jag om någon är i behov av mina surt förvärvade inkomster.

Högaktningsfullt
Åke Ekstam
Halla 19.11.34

Kommentar: Åke har uppenbarligen problem med ekonomin, efter att han har pensionerats från folkskollärartjänsten.

Utbetalning av lön  i förskott – nytt (oklar vilket år det handlar om)

Kyrkorådet i Halla

Härmed får jag på förekommen anledning anhålla, att klockar & organistlönen måtte liksom tidigare utbetalas i förskott, dock icke per kvartal utan per månad.

Tillika ber jag få erinra om att mitt medgivande om avdrag å lönen givetvis förfallit, sedan kommitté både vid de verkställda omändringarna och reparationen i Klockaregården förra året frångått det uppgjorda förslaget enligt av byggmästare Hj. Johansson lämnade ritning, vilkens noggranna följande utgjorde villkoret för löneavdraget. Dessutom har jag ju än så länge själv vidkänts kostnaderna för alldeles ofrånkomliga arbeten vid bostaden med ungefär 1025 kronor.

Slopandet av kyrkosångarbefattningen och därmed förenade avlöningen enligt den av mig med församlingen träffade överenskommelsen år 1918 utesluter all tanke på ytterligare decimering av ersättningen för de kyrkliga tjänsterna.

Det olovliga inkräktandet och störandet av hemfriden i klockarebostaden stämmer ingalunda sinnet till mildhet, d.v.s. att jag av godhet skulle avstå något av de minimala förmåner som tillkomma mig som kyrkomusiker i Halla.

Åke Ekstam

Kommentar: ytterligare ett tecknen på att Åke har problem med sin ekonomi.

Elever som strejkar – nytt

Till Halla fortsättningsskolas styrelse

Härmed får jag anmäla att arbetarna Evert Andersson och Georg Andersson vid Baldersta och Baldersnäs, samt ladugårdsförmannen Olsson vid Ekeby uraktlåta att sända sina skolpliktiga barn till härstädes pågående fortsättningsskola.

Halla den 10 januari 1927
Åke Ekstam
Fortsättningsskolans föreståndare

Arbetsgivarna herrar Rundlöf & Matton hava hållits à jour med skolstrejken men med fruktlöst resultat. Den förstnämnde ger t.o.m. de skolkande arbete i st.f. att vaka över att skolgången fullgöres ordentligt.

Åke är berusad i kyrkan – nytt

Vid högmässan i Halla kyrka den 25 augusti 1935 uppträdde kantor Åke Ekstam så berusad att han ej kunde fullgöra sin tjänst utan prästen Hugsén blev tvungen att avstänga honom från tjänstgöring. Vid högmässan tillgick det i stort sett på följande sätt: Vid spelandet av ingångspsalmen 165:4 spelade kantor Ekstam tre verser. Möjlighet till felläsning var utesluten, enär såväl psalmtavla och nummerlapp tydligt utvisade 165:4. Detta var även förhållandet med de andra psalmerna. Efter syndabekännelsen spelade kantor Ekstam gradualpsalmen. Han blev då avbruten av pastor Hugsén som tillsade honom att spela ”Herre förbarma dig ”. Denna tillsägelse hade ingen verkan. Troligen var kantor Ekstam så berusad att han ej kunde uppfatta tillsägelsen. Vid spelandet av predikstolpsalmen 274:6 spelade kantor Ekstam tre verser, en utöver de i psalmboken upptagna. Vid spelandet av tredje versen gick prosten Hugsén upp på orgelläktaren och avstängde honom från tjänstgöring samt tillsade honom att han hade att betrakta detta som varning. Att ovanstående relation av det skedda vid högmässan i Halla kyrka den 25 augusti 1935 överensstämmer med sanningen intyga:
Fru Helga Nettelbladt. W. Nettelbladt. Fru Alma Julin. Knut Strid kyrkvaktmästare.

”Som jag en längre tid lidit av nervositet och psykisk nedsättning, vilket bland annat förorsakat ledsamheter sistlidne söndag och vilka jag det djupaste beklagar, får jag härmed vördsamt anhålla om tjänstledighet från mina kyrkliga befattningar i överensstämmelse med bifogade läkarintyg, och har jag ävenledes vidtalat kantor D. Steninger i Vrena att uppehålla nämnda befattningar under tiden.

Jag hoppas själv, att begärda ledigheten skall bereda mig tillfälle att återhämta jämvikten, så att ett upprepande av det skedde ej måtte ifrågakomma.”

Halla den 27 augusti 1935
Åke Ekstam

”Organisten Åke Ekstam, som lider av psykoneuros, är på grund härav hindrad att sin tjänst förrätta och i behov av tjänstledighet fr.o.m. d. 27 aug.  t.o.m. d. 31 okt. , vilket härmed intygas.”

Nyköping d. 27 aug. 1935
K.E. Palmi
Förste stadsläkare

Till Kyrkoherde Herr Ivar Hugsén

”Genom läkarintyg, som lagligen berättigar mig till begärd tjänstledighet under tiden 27 augusti – 31 oktober 1935, och av vilken jag önskar erhålla vidim. avskrift under adress Nyköping, Poste restante, har jag förebragt bärande skäl för att ännu på en tid ej kunna sammanträffa med Eder vare sig i kyrkan eller annorstädes, liksom genom samma intyg även erhålles förklaring på den för myckna psalmversspelningen d. 25/8.

Då sådana misstag upprepade gånger tidigare förekommit, har detta dock vållats genom andra personers feltag eller nervositet och understundom av mig rättats – dock utan att framkalla förargelse.”

Halla den 28 aug. 1935
Vördsamt
Åke A. Ekstam

Prästberättelse från 1936 – nytt

”Stridigheter mellan kantor och församling hava splittrat och splittra och sönderslita alltjämt församlingen och försvåra i mycket hög grad kyrkligt arbete.”