Kälkesta

(Kjelkesta, Kelkesta, Kalkistom m fl äldre stavningar)

Lantmäterikarta från 1915 över vad som idag utgör Kälkesta

                                    
Här beskrivs gårdar/torp som finns eller har funnits på den mark som nu tillhör gården.

Kälkesta omskrivs som ett från Ballersta avstyckat hemman och i medeltida brev som en donation av riddaren Edgard van Kyren till kyrkan i mitten av 1300-talet. Under nästan 600 år kommer de att verka som skilda enheter. Nuvarande Kälkesta kan ses som en återgång till det ursprungliga där Ballersta och Kälkesta åter är sammanslaget men där Kälkesta övertagit huvudrollen.

Nuvarande byggnader är huvudsakligen uppförda efter 1918 av Erik Rundlöd, men den tidigare mangårdsbyggnaden ligger kvar i parken framför stora huset.

Flygfoto över Kälkesta 1939
Gamla mangårdsbyggnaden
Kälkestas gårdsbild från 1850-talet

Som ovanstående bild visar låg det äldre Kälkesta som en samlad gårdsbild i parken framför nuvarande huvudbyggnad där nu bara gamla mangårdsbyggnaden är kvar.

1918 fanns på gården: 24 hästar, 4 oxar, 1 tjur, 44 kor, 18 grisar och 90 höns

Ägare:  1 mantal Kälkesta från frälse- till krono- till skatte-hemman

– Ägs 1562 av Per Brahe (död 1590) går sedan i arv till sonen Magnus
   Brahe (död 1633) och dennes måg Jakob de la Gardie (död 1652)
– Låg under (Hagby-) Berga säteri 1628  – 1684
– Utbyts till kronan, Adelsfanan, 1684 av Magnus Oliveblad (vars far
   tidigare ”gift in sig i Hagbyberga”), övergår sedan till infanteriet 
– Skatteköptes 1740 (skattevärderat 1709)
– 1854 – 1900 under Åkerö  
– 1900 – 1913 grosshandlare Helge Ehrenborg          
– 1913 – 1917 godsägare Erik Blomqvist (Moholm)
– 1917 – 1935 ingenjör Erik Anton Rundlöf (1872 – 1954) gift med
(Sofia Lovisa) Lisa Blomqvist (1876 – 1934) vars dödsbo säljer 
– 1935 – 1951 direktör (Adolf Henrik) Henry Nyberg (1872 – 1951),
– 1951 – Helena Nyberg 
– Björn och Stina Myrulf 
– Efter faders död 1975 övertas driften av dottern Kristina Myrulf
– Fredrik Bäckström
– Sedan 1999 bor Nils och Catharina Bonde här

Ur denna ägarlängd är två betydande ingenjörer värda att belysa: Erik Rundlöf som utvecklade den marina tändkulemotorn och Henry Nyberg som var betydande bilfabrikant i USA och Storbritannien.

Avstyckningar på Kälkesta:

Kälkesta 1:9  

Här låg tidigare en äldre stuga, ca 1920-tal, som fick ge plats åt detta hus uppfört av Kristina Myrulf i mitten av 1990-talet. Sedan 2018 bor Bernt och Anette Stedt här.

Stugan 

Stugan, Kälkesta 1:2 avstyckad 1934. Byggd av och för Sven Rundlöf som nygift med Märta Österlöf flyttar in här 1930. 1935 flyttar de till Grindstugan och 1938 säljer Sven R:s konkursbo Stugan till Nils Gustaf Lundgren.

Rolf och Lissi Reuterwall bor här en tid. Sedan under många år familjen Gösta och Märta Yngesjö. Gösta dör 1997 varefter dottern Monika med familj bor här till 2018. Från 2019 bor Niklas och Therese Jansson här.

Hagen

Hagen, Kälkesta 1:5 avstyckad och nybyggd 1981.Här bor Anders och Cecilia Bollvik i sitt egenbyggda hus.

Oskarsberg

Oskarsberg, Kälkesta1:4 avstyckad och friköpt 1978 av Nils-Gunnar och Vanja Winberg som sedan 1965 hyrde stugan av Kälkesta. Den förste att bo här var fd torparen Gustav Jonsson 1908 – 22. Den gamla stugan brann 1975 varpå nuvarande hus byggdes av Winberg vars döttrar Eva och Lena nu tagit över. 

Emmastugan


Emmastugan, Kälkesta 1:3 avstyckad 1964. Tillkom under Erik Rundlöfs tid och skall enligt folkmun bl a ha använts som experimentverkstad men är nu fritidshus. Namnet kommer från Emma Nyberg (död 1957) som var gift med godsägare Georg Nyberg (1874 – 1946), bror till ing. Henry Nyberg. Sedan drygt 20 år bor Ville Koch och Christina Falkeborn Koch här.

BALLERSTA 

(Baldersta, Baldursta, Ballista, Balderstom m fl äldre stavningar)

Lantmäteriet 1848
Skifteskarta från 1913

Första kända skriftliga omnämnandet är i medeltida brev från 1315. ”Hertig Eriks riddare Håkan Läma bortbyter ett öresland i Balderstad  Till Sigtrag Jonsson, mot ett öresland i Eneby”  

Under Åkerös storhetstid på 1500 och 1600 talet var Ballersta rättarboställe med 15 gårdar och 5 torp inom sitt rättardöme varav 11 låg i Halla. 

Ballersta har bestått av tre gårdar vilka benämnts Västergård, Mellangård och Östergård (Övergård)

Öster-/Övergården, nr 1. 1 mantal,  frälse – krono – skatte:
– 1562 ägs det av Johan Axelsson Bjelke (+1576), Häradsätter
– 1586 – 1628 under Göksholm
– 1636 – 1680 under Tärnö
– 1684 utbytt till kronan av Henrik Falkenberg
– Skatteköptes 1718 (1719) av kyrkoherden Lars Marelius (kyrkoherde
  Halla)
– Ägs 1763 av lantmätaren Mårten Johan Rivell’s änka Märta Marelia
  Rivell

Mellan och Västergården, nr 2 och 3, – 2 mantal, frälse:
– Ägs av Åkerö från mitten av 1400-talet fram till 1900

Alla tre enheterna ägs av Åkerö från 1850-talet men säljs 1900 till grosshandlare Helge Ehrenborg som 1913 sålde till godsägare Erik Blomqvist (Moholm).

Erik Rundlöf gift med Lisa Sofia Blomqvist (död 1934) köper gården 1917 och bygger sedan upp Kälkesta till huvudgård med nya ekonomibyggnader etc och därmed tynar Ballersta frälsefogdegård bort till att bara bli bostäder.

Efter Åkerös försäljning hålls 1901 en lösöresauktion där bland mycket annat 80 mjölkkor, 14 par dragoxar, 4 hästar, 2 vallhundar bjuds ut.

Ballerstas gamla gårdsbildning är idag avstyckad i 3 tomter:

Ballersta 4:5. Ballersta 4:6

Ballersta 4:5. Byggnaden tillkom i början av 1900-talet. Nu bor Ingela Isaksson & L O Svensson här.

Ballersta 4:6. Byggnad från senare delen av 1800-talet. Nu bor Dick & Pia Hasselblad här.

Ballersta 1:10

Ballersta 1:10. Byggd efter 1920. Innehavare Eva Freisinger.

Torp och avstyckade tomter:

Baldersborg

Ballersta 4:2 är avstyckad 1947. 1946 vid sin död bor här godsägare Georg Nyberg (1874 – 1946), bror till ing. Henrik Nyberg och gift med Emma Nyberg (död 1957). Nu bor Astrid Karlsson här. 

Baldersnäs

Ballersta 4:3 avstyckad 1985. Byggt ca 1872. Den förste att bo här var avskedade soldaten Erik Gustaf Ehn som flyttar in 1873, han kom då från Stenvik och bor här sedan till sin död 1895. Torpet hyrdes av Rune och Märta Wallin vilka sedan fick köpa avstyckningen som nu övergått till Anders och Cecilia Bollvik

Kalkhagen

Ballersta 4:4 avstyckad 1985. Namnet knyter an till det närliggande kalkbrottet där kalk brutits åtminstone sedan 1700-talet. Nybyggt 1824 och beboddes först av avskedade soldaten Carl Fredrik Skalm. Var då placerat längst ut på udden mot Hallbosjön men flyttades i mitten av 1800-talet till nuvarande läge. Nu bor Marie Hagberg och Leif Karlsson här.

Fredriksnäs

Lantmäterikarta 1913

Torpet Fredriksnäs byggs ca 1818 på udden ut i Mäskaren. De första decennierna bebos det, och samnyttjas med torpet Åholmen av familjen Hagström som huvudsakligen var fiskare. Torpet bebott åtminstone till 1921 men revs i början av 1930-talet, nu finns bara husgrunderna kvar.

Utmed vägen mot Eneby låg Malmstugan, Hammarstugan och Plåtstugan. (Oskarsberg redovisas under Kälkesta)

Malmstugan

Torpet Malmstugan byggs ca 1840 och den förste kyrkbokförde här hette Gustav Malmström vilket kanske förklarar torpets namn. Torpet bebott åtminstone till 1923, numera finns bara husgrunden kvar.

Hammarstugan

Hammarstugan, soldattorp till Ballerstas Väster- och Mellangården. Soldaten och torpet med nr 67 tillhörde livkompaniet i Södermanlands regemente. Från 1680 talet har det bott minst 23 soldater här, den siste soldat Graff till 1902. Torpet var bebott till 1935 men sedan rivet, idag finns bara grunden till den lilla ladugården kvar. 

Plåtstugan

Kälkesta 1:8, var soldattorp till Ballersta Östergård. Soldaten och torpet med nr 68 tillhörde livkompaniet i Södermanlands regemente. Från 1680 talet fram till 1817 bodde här minst 13 soldater. 1817 blev torpet anslaget till underofficers lön och 1833 blev det ”indraget till musikens underhåll”. Efter 1817 har torpet alltså inte nyttjats som soldatboställe utan varit utarrenderat, huvudsakligen som skräddarboställe. Fram till 1936 bodde här även ett par smeder. Sedan 2010 bor Jonas och Christine Bollvik här.