Stränder och bad

Harhålet

Harhålet vid extremt lågvatten 2017

De stränder inom området som är lämpliga för bad finns vid Harhålet (F) och kring Vårskogsudden (H). Harhålet är ett av Nyköpings kommuns 18 strandbad. Det innebär att kommunen tar prover enligt badvattenförordningen (se avsnittet Lagar och förordningar) på vattenkvaliteten där, har satt upp en toalett i närheten av badet, liksom soptunnor, ett cementrör för grillning och två livbojar (varav den ena av någon märklig anledning är markerade med Flens fritid). Kommunen har för första gången 2020 gjort ett arrendeavtal med markägaren om badet. Avtalet ger kommunen rätt att ”bedriva badplats för allmänheten samt bibehålla parkeringsplats för samma ändamål”. Den arrenderade området omfattar 1 ha och ersättningen är på 12 000 kr per år. För skötseln av badplatsen har Nyköpings kommun i flera år slutit avtal med Stigtomta IF. Avtalet innebär att föreningen skall tillse att daglig tillsyn/skötsel genomförs under badsäsongen (1/6 – 1/9) för badplatsen inkl. ingående ytor, byggnader, utrustning och övriga anläggningar enligt följande (allt här är inte relevant för Harhålet):
– Att dagligen städa strand och tillhörande ytor, omklädningsrum, toaletter och att vid behov fylla på toalettpapper.
– Att kippa gräsmattan enligt överenskommelse där sådan finnes.
– Att dagligen se över livräddningsutrustningen. Om något saknas eller är skadat ska det omgående anmälas.
– Att anmäla om sopkärl, eller latriner behöver tömmas.
– Att anmäla skadegörelse och stöld.
– Dokumentation av skötseln ska göras dagligen och ska efter säsongen skickas till driftansvarig på Tekniska divisionen.
För detta erhöll föreningen 2020 en ersättning på 10 000 kr. För borttagande av den omfattande fjolårsvassen på stranden med traktor anlitas någon bonde separat.
Kommunen har dessutom kostnader för provtagning av vattnet, sophämtning och vägunderhåll. De sammanlagda kostnaderna inklusive ersättningen till Stigtomta IF uppgick 2013 till 20 000 kr.

2020 sker det vissa förbättringar av badet. Skogen har gallrats så att badet nu är synligt från vägen och större stenar har satts upp för att hindra fordon från att åka ner ända till stranden. Den informationstavla informationsskylt som tidigare fanns om badet som informerade om campingförbud, eldning, hundar, felanmälan, etc har dock tagits bort av misstag (uppsatt igen 2021). För att återställa badets tidigare standard behövs en mindre investering bestående av borttagning av vass och andra vattyenväxter. En badflotte skulle passa här. Detta är en liten investering jämfört med den investering på kommunen inomhusbad med över 120 miljoner kronor som genomförts nyligen. Dessutom behöver placeringen av avfallskärlen ses över.

2012 gjordes provtagning vid tre tillfällen: 26/6, 16/7 och 8/8. Kvaliteten bedömdes som Tjänlig (den högsta kvaliteten). Förekomsten av algblomning var vid de tre tillfällena: ingen, liten förekomst respektive förekomst (det finns fyra alternativ; ingen, liten förekomst, förekomst och blomning). För åren 2009 till 2011 har den samlade klassificeringen av vattenkvaliteten blivit Utmärkt (den högsta kvaliteten). Vid provtagningar 16/6 och 16/7 och 2013 bedömdes också vattenkvaliteten som Tjänlig och det var ingen förekomst av algblomning.

Stranden är långgrund. Stranden har krympt med ca 100 meter de senaste 60 åren genom att vassen ökat sin utbredning från båda håll. Bäst är stranden vid den norra delen, där det är fin sand. Ju mer åt söder man går desto mera sten är det. Markägaren begärde 1976, och fick också tillstånd, att få sätta upp skyltar här med texten ”förbud mot camping”. Det gällde tre skyltar. En vid själva badet, en alldeles norr om grusgropen och den tredje en bit söder om grusgropen. Det har tidigare varit ganska vanligt med utländska campare; främst från Tyskland, men även Holland, Frankrike och andra länder. Under senare år har antalet husvagnar och framför allt husbilar ökat kraftigt. Det har kunnat vara upp till femton husvagnar/husbilar, varav de flesta är från Sverige och många återkom regelbundet. Under 70- och 80-talet brukade Ekeby ta betalt av husvagnar som stod i grusgropen. Från 2020 arrenderar Halla Entreprenad området och tar betalt för uppställning av husbilar och husvagnar (100kr/dygn eller 1 500kr/säsong) samt iläggning av båtar (upphörde 2021). Det är tveksamt om detta är förenligt med allemansrätten å ena sidan och kraven på bygglov för uppställningsplats för husbilar å andra sidan. Någon gång per år brukar en husvagnsklubb ta hela grusgropen i anspråk. Några år  brukade Somaliska föreningen i Nyköping komma ut en gång per år med ca 100 personer i olika åldrar. Antalet besökare vid badet har successivt minskat sedan 50-och 60-talet, då det kunde vara närmare hundra bilar vid badet. Barnen på Lugnet (11) sålde glass vid badet på 60-talet. Vid den tiden fanns det naturliga omklädningsrum i skogen. Stranden är också populär för vindsurfing genom att det vid västliga vindar blir bra vind och höga vågor eftersom Yngaren är som bredast där. Under senare år har det blivit vanligare med algförekomst i vattnet. Innan sjösänkningen på 1800-talet gick stranden som närmast ca 15 meter från stora vägen. Nu är det över 50 meter till vägen.

Båtviken

Nästa strand åt söder är Båtviken (M). Den kallas så eftersom det på 50-, 60- och 70-talet var många som hade sina båtar här. Platsen passar bra som hamn eftersom den är skyddad från vindar från många håll. Ramstedts på Sörkärr (14) hade en gammal segelbåt i trä, som hette Lasse-Maja (resterna finns kvar intill stigen). Schnittgers på Stenbacken (27) , Lejons på Lillstugan Sörkärr (15) och Arvidssons på Lugnet (11) hade alla motorbåtar här. Det var ofta problem med stölder varför en del målade sina motorer på ett iögonfallande sätt. Det fanns också de som bodde på andra orter (Vrena t.ex.) som hade båtar här. Under en tid fram till 90-talet hade en båtklubb sina båtar här. Fiskaren Alfred Andersson på Tallsätter (13) hade också sin båt här. Han byggde också ett stort båthus (10 meter långt, 5 meter brett och 5 meter högt) i början på 1950-talet, som revs först kring år 2000. Under andra värdkriget hade hemvärnet skjutbana här. Det var snickare Karlsson på Sjölund ((16), som var ansvarig för detta. Man sköt, från stranden i norr bort mot Båtviken, med avstånden 300, 200 och 100 meter. Skjutplatsen för 300 meter var vid huset intill grusgropen som användes för fiskeredskap. Det har hittats patroner och halvfigurer som användes för prickskjutningen i viken. Sanden här är fin och det är inte så långgrunt. 

Snäckis

Efter Norra udden (N) (dvs. första udden) finns Stora Stenstranden (O). Den är stenig och det blir djupt ganska snabbt. Vid Södra udden (R) dvs. tredje udden om man följer stigen längst vattnet) finns Lilla stenstranden där det också blir djupt ganska snabbt. Om man fortsätter längst stigen så kommer man till Snäckis (S). Namnet, som funnits i över 60 år, är något felaktigt. Det finns inte snäckor här, men däremot musslor. Det är sötvattenmusslor (förmodligen allmän dammussla), som tyvärr inte går att äta enligt Länsstyrelsen. Stranden här är den bästa, det är fin sand och det blir 4 – 5 meter djupt redan efter 10 meter. Stranden är dock ganska liten. Under många år hade Lugnet en badbrygga här och under en tid även ett litet öppet kanothus. Kring 1950 hade scouterna läger här.

Badhuset

Mellan Karlslund (7) och Ekeby (2) finns en väg ner till Yngaren. Där har Ekeby ett gult badhus, som fanns redan i början av 1900 (dock inte på karta 1897 – 1901) och som renoverades 2009. Kring 1900 hade badhuset en separat avdelning för herrar och en för damer. Där finns det också klippor att ligga och sola på. Badmöjligheterna är dock inte så goda. Vill man kunna dyka från klippor får man bege sig till andra sidan Yngaren, vid Nordnäset eller längre upp åt nordväst.

Senestabadet, m.fl.

Där Hällstugan (31) låg fanns ett bad i mitten på 1900-talet som kallades Senestabadet. Där näset är som smalast, väster om Glasberget, fanns tidigare ett bad som hette Väsby strand. Det fanns också ett bad norr om Holken, som hette Väsbybadet. Holken, som byggdes 1948, är det hus som ligger vid vattnet intill backen väster om Glasberget. Det är avstyckat från Väsby och ägdes först av Gösta Ekwall (1898), som var VD på Wedholms AB i Nyköping. Han sålde det 1959 till Nils Kähr (1907). Numera är det dottern Monika Kähr som äger huset. Vid Sund fanns det också ett bad med en liten sandstrand och man kunde också bada vid klipporna vid det gamla kalkbruket. Inom vårt område finns inga bad i Hallbosjön, i alla fall inga som är tillgängliga för allmänheten.

Inför kommunsammanslagningen 1952 fick alla småkommunerna ansöka hos länsstyrelsen om områden som borde skyddas för framtiden. Halla kommun ville då att det skulle införas strandskydd för hela vattengränsen. Dåvarande landshövdingen Bo Hammarskiöld höll med och tyckte att Halla är så naturskönt att man egentligen borde fridlysa hela församlingen.Antalet bryggor inom området är få. I nuläget finns bara minde bryggor vid Karlslund (7), Sjölund (16), Sjölund 1 (17), Sjöstugan (21) och Sörkärr (14). Tidigare fanns bryggor vid Snäckis (S), Ekebys badhus (C), Stockstugan (23) och Hånövik (30).