Ödesby (3)

Karta från 1689

Namn och tidig historia

Ödesby var en stor gård som låg några hundra meter sydost om Ekeby och som ibland kallas Ösby. Namnet kan betyda byn öster om moderbyn, säkerligen Ekeby (jämför med Väsby). Det kan också bygga på genitiv av det fornsvenska mansnamnet Ödhir. Ödesby blir då Ödhirs by. De första uppgifterna är från 1345.

1345 säljer herr Olof, kyrkoherde i Lunda socken, jord i Segelsta, S:t Nikolai socken, som han bytt till sig av Eggard van Kyren mot 0:0:2 i Ödesby.

1433 pantsätter Torsten Gudmunsson och hans hustru Ramfrid Önsdotter 0:0:13, liggande näst intill en jord om 0:2 i byns västra ände, till Svarte Jöns.

1443 är Ingemund i Ödesby sämjevittne vid häradstinget

1456 säljer Bo Nilsson (Grip) 0:0:7 ½ i Ödesby till Erik Nipertz, vilket denne säljer vidare till Svarte Åke Jönsson 1458.

1460 är Ragnar i Ödesby faste vid häradstinget

1492/94 uppbär Åke Jönssons fogde 3 tön korn av Holger i Ödesby och 15 spann av Olof Andersson i Ödesby.

1505 säljer väpnaren Jöran Pedersson en gård i Ödesby, som räntar 3 tön korn, 1 pund smör och ½:0 avradspn samt ½:0 pn av ett ålfiske, och jord i Ene, Stigtomta socken, till Sten Kristiernsson (Oxenstierna).

1511 uppbär Birgitta Hansdotters (Tott) fogde 3 tön avradskorn samt mata om 15 mark smör och 1 pund fläsk av Bertil i Ödesby och lika mycket av Lars Finne i Ödesby.

1542 får Anna Hansdotter (Tott) två gårdar, som vardera räntar 3 tön korn, 0:10:0:2 pn och 1 ½ pund mata, vid arvidsskifte efter sin syster Birgitta Hansdotter.

1550 räntar Anna Klementsdotters landbor i Ödesby som följer: Per i Ödesby erlägger 1 tön avradskorn, 6 lass skattved, 3:0 gästningspn och 1 pund matafläsk, Mats i Ödesby ger 1 tön och 2 spann avradskorn, 6 lass skattved 3:0 gästningspn och 3 mark skatthampa.

4 – 5 gårdar

I mitten på 1550-talet fanns det på Ödesby ett kronohemman (växlade mellan att vara kronohemman och kronotorp) på 0:1 och tre frälsehemman varav två tillhörde Anna Klementsdotter (Hogenskild) och ett Jöran Tulsson (Ravnäsätten). Mellan 1551 och 1554 fanns det dessutom en frälseutjord. Ödesby bestod vid denna tid således av 4 – 5 gårdar.

Vid Älvsborgs lösen 1571 fanns det fyra gårdar vid Ödesby och ägarna var Erik i Ösby, Lasse i Ösby, X i Ösby och Y i Ösby (svårt att tyda namnet). Det sammanlagda antalet djur på de fyra gårdarna var: 4 kor, 20 får, 6 svin, 2 ungdjur och 4 oxar. 

Under 1600-talet utgjordes Ödesby av tre gårdar: Lilla gården, Mellangården och Västergården. Tillsammans omfattade gårdarna 1 ¾ mantal. Under 1600-talet hörde två av gårdarna till Åkerö. De slogs samman och byttes med kronan den 29 juli 1684 av friherren och generalmajoren vid kavalleriet Carl Gyllenpistol (1641) (död 1695) tillsammans med de båda Väsbyhemmanen och Sund. Mattias Bergman bytte 26 april 1700 till sig skatterättigheterna till Ödesby hemman. Den tredje gården ägdes på 1500-talet av Jöran Trulsson och 1586 av ståthållaren på Nyköpings slott Knut Jönsson Lillie. Under första hälften av 1600-talet lydde denna gård under Tärnö. Senare ägdes den av Anders Olofsson Oxehuvud (1583) (död 1639) och greven, fältmarskalken och generalguvernören i Pommern Axel Lillie (1603), innan gården kom under Åkerö 11 april 1666. Friherren och ambassadören Johan Rosenhane (1642) (död 1710) bytte gården 26 januari 1683 och gården fick skattenatur år 1700 med ½ mantal. Mellan 1776 och 1785 bodde bonden Mårten Edman (1706) och hans hustru Margareta Agelin (1720) här. 1786 – 1806 tog bonden Pehr Pehrsson (1731) över. Han brukade även Ekeby Övergård. Han var gift med Anna Nilsdotter (1733) och hade barnen Pehr (1766), Erik (1767), Johan (1773), Carl (1779), Brita (1770) och Anna Stina (1778). Anna Stina tog sedan över gården med sin man, som också hette Pehr Pehrsson (1775). De hade barnen Pehr (1798), Erik (1801) och Anna Stina (1804) samt fosterdotter Anna Maja Erdotter (1797). 

Karta från 1853

Det nuvarande huset är det längst till höger på kartan.

Farlig förstoppning

Fram till sin död, av förstoppning, 1815 ägdes Ödesby av hovrättsrådet och hovauditören (åklagare mot hovets anställda) Gustaf Edman (1747). Vid bouppteckningen efter honom framkom bl.a. följande kvarlåtenskap:
 – Fast egendom. Bryggpanna i koppar. Bostadshus i gott tillstånd. 11 tunnor (ca 1400 l) årligt utsäde i god jordmån. Äng till omkring 120 sommarlass av hård-, sid- och kärrvall. Gott sommarbete, samt till ved- och gårdsfång tillräcklig skog. Till egendomen hör fyra torp, av vilka två utför tre dagsverken vardera i veckan (förmodligen Tallsätter och Sjölund) och av de övriga två femtio dagsverken tillsammans (förmodligen Christinelund och Harstugan) om året. Totalt värde 8 000 Riksdaler Banco (motsvarar 1 Mkr i dagens penningvärde).
– Silver, bl.a. bestick med sexton st. av varje. Totalt värde 365 RB (44 000 kr)
– Koppar för 48 RB (5 000 kr)
– Tenn, bl.a. sängvärmare och 2 lavemangssprutor
– Metall och mässig för 5 RB (600 kr)
– Järnsaker, bl.a. oblatjärn och gorånsjärn (för små bakverk, våfflor) för 3 RB (350 kr)
– Sängkläder för 58 RB (7 000 kr)
– Duktyg och linne för 51 RB (5 000 kr)
– Möbler, bl.a. mycket mahogny, 1 barometer, bröstbild i gips föreställande Venus och en i 
  metall på marmor föreställande Homeros samt en turkisk matta, för totalt 213 RB (26 000 
  kr)
– Äkta och engelsk porslin, bl.a. 24 djupa och 38 flata tallrikar, för 33 RB (4 000 kr)
– Glas, bl.a. 53 vinglas och 12 likörglas, för 10 RB (1 200 kr)
– Kreatur; 2 hästar, 3 kor, 3 får, 5 grisar, 3 gäss, 1 tupp och 8 hönor för totalt 107 RB (13 000
   kr)
– Körredskap, bl.a. grönmålad täckvagn, jaktvagn med sufflé, gulmålad kappsläde (en lättare 
  släde som användes för att ta sig fram snabbt) och en björnhud för totalt 77 RB (9 500 kr)
– Husgerådssaker, bl.a. en vävstol för 9 RB (1 100 kr)
– Diverse saker, bl.a. 36 vaxljus och bergsprängarredskap för 63 RB (7 500 kr)
– Diverse tyger för 255 RB (31 000 kr)
De totala tillgångarna värderades till 9 504 RB (1.15 milj. kr). Skulderna (större delen var begravningskostnader) var 409 RB (50 000 kr).

1819 ägdes Ödesby av Maria Elisabeth Wennerström (1785), som bodde där tillsammans med barnen Emilia (1810), Gustava Sofia (1816) och Gustaf Theodor (1818). Deras tjänstefolk var jungfru Catarina Sonnerberg (1766) och pigan Catarina Christina (1807). På de tre Ödesbygårdarna fanns det 1820 två personer som hade sidenkläde och fem som hade mindre sidensaker. Det var två personer som brukade tobak och man brände 34 brännvinspannor (1 panna = 2,6 l).

1825 är arrendatorn och nämndemannen Peter Anders Olsson (1788) på Ödesby socknens fjärdingsman. Den siste ägaren av Ödesby innan det såldes 1843 till Ekeby 1 var Olof Andersson (1798). Ödesby hade då en flera gånger så stor areal (närmare 200 ha) som Ekeby 1. 

1873 bor en statardräng Lars Eriks Larsson (1838) med sin hustru Charlotta Fant (1832) på Ödesby. Det har fem barn: Johan (1859), Carl 1861, Claes (1864), Emilia (1869) och Axel som föds på Ödesby 1873. Familjen flyttar till Råby Rönö 1874. För Axel gick det inte så bra, han hamnade i Långholmens centralfängelse. Där satt han inne för stöld 2 ½ år från 1914. Det var hans tredje fängelsevistelse, även de andra två var för stöld. Han beskrivs ha mörkt hår och mörkt skägg, blå ögon, rak näsa, vanlig mun, blek hy, ordinär kroppsbyggnad, 1,68 cm lång, Han har långt hår på bröstet och ett födelsemärke på ryggen. Han är vid denna tid bosatt i Vaxholm.

Häradsekonomiska kartan 1897-1901

1930 bodde rättare Carl Johan Andersson (1866) och hans hustru Anna Charlotta Eriksson (1866) här tillsammans med fyra andra familjer i de tre bostadshusen. Tillsammans var det nitton personer. 1941 bodde här fyra familjer. En var rättaren Karl Johan Andersson (1866) och hustrun Anna Charlotta född Eriksson (1866). En annan var smeden Gustav Holmberg (1905) med hustrun Elisabet född Karlsson (1904), sönerna Karl (1927) och Bror (1928). En tredje familj, som bodde i det hus som nu finns kvar) var svinskötare Gunnar Natanael Karlsson (1900) med hustrun Edit Maria född Johansson (1901) och dottern Ingegerd. Familjen kom till Ödesby 1934. Anna Charlotta dog här 1960, medan Gunnar arbetade kvar fram till sin pensionering 1967 då han flyttade till Parkudden i Stigtomta. Ingegerd lekte med den jämnåriga godsägardottern Gunilla. Gunillas pappa, Einar, kom och hämtade Ingegerd på cykel. På herrgården var det stor skillnad på maten jämfört med hemma. Den var godare och de fick glass. Det fanns en härlig vind på herrgården där det fanns gamla saker och kläder. Den fjärde familjen på Ödesby 1941 var ladugårdskarlen Erik Axelsson (1899) med hustrun Eva (1906) och de sex barnen Astrid (1928), Sven (1930), Margit (1932), Sten (1934), Barbro (1935) och Aina (1937). 1950 och 1960 var det bara Gunnar Karlsson med fru som bodde på Ödesby. Under slutet av 1950-talet bodde familjen Hurtig (se Karlslund) i det bostadshus som brann 1958. 

Ekonomiska kartan 1958

Ödesby är husgruppen upp till höger på kartan. Av de två husen som ligger mitt emot varandra så brann det vänstra ner 1958 och det högra är det bostadshus som finns kvar idag. I båda husen fanns det två lägenheter. Mellan bostadshusen finns ett förråd, som också finns kvar idag. Längre åt höger finns ett bostadshus som var rättarbostad och är rivet idag. Söder om detta fanns en tvättstuga, som man kan se resterna av idag. Längst åt höger låg någon form av ekonomibyggnad, som det bara finns lite av grunden kvar av. Längst åt norr i denna husgrupp finns en liten förrådsbyggnad, som inte finns kvar om det inte är skyddsrummet. Svinhuset är vinkelbyggnaden som ligger åt sydväst. Den stora ladan som låg väster om svinhuset brann ner 1959, förmodligen beroende av damm på en glödlampa.

Bostadshuset 2013

Det bostadshus som finns kvar genomgick en omfattande renovering någon gång på 1940-talet. Huset har tre rum och kök och värms upp med vedpanna och vattenburen värme. 1981 – 83 bodde Hans och Ulla Gansmoe, här och 1984 – 91 Anders Björklund och Lilian Karlberg med dottern Sofia. Från 1991 beboddes huset av Ragnar och Gunvor Granheim. Efter detta bodde här ett par där han var trädgårdsmästare och hon tandläkare. Från 2003 till 2018 bodde Paul Daniscewski (även kallad murarn) här. Stor del av tiden bodde han här tillsammans med Lilly Jakobsen. Paul var född i Tyskland, men kom till Sverige som tjugoåring. Han var med och byggde Strömsundsbron. Den byggdes med en speciell teknik, som ett tyskt företag var specialiserad på. Paul blev kvar i Sverige och arbetade bl.a. som arbetsledare inom Ericson. Han hade många starka upplevelser från kriget, då han var utackorderad till en bonde och hans familj. Paul hade ett stort intresse för blommor, buskar och träd.  Han planterade och beskar mycket på Ödesby, bl.a. den vackra springkraut. 20 meter från huset finns ett skyddsrum som byggdes 1943, dvs. under kriget. 2019 görs en omfattande renovering av huset. Från 2021 bor Erik Forsman här. Han är uppvuxen på gården Eneby i Halla.

Sjösänkningen i mitten av 1800-talet innebar att Ödesbygårdarna fick 35 ha ny mark och ca 26 ha mark som var förbättrad till en kostnad på 5 406 Riksdaler riksmynt.