Lomyra, Leksätter och Sjölund

Historiska torp mellan sjöarna

Förord

Denna skrift har tagits fram till ett besök vid torpen Lomyra, Lilla Lomyra, Leksäter, Lilla Leksätter, Sjölund, Petterslund och Solstugan i Stigtomta Hembygdsförenings regi 29 juli 2018 av Claes Carneck och Thorsten Johansson. Syftet med skriften är att sprida kunskap om torpens historia, byggnader, människor och verksamhet. Skriften har tagits fram med stor hjälp av de som nu bor i torpen. Följande personer har också bidragit med information: Lars Annerstedt, Monica Behm, Arne Björlund, Göran Bunner, Kristina Ekegård, Barbro Eriksson, Rune Eriksson, Jöns Hillborn, Birgitta Hultman, Gudrun Johansson, Siv Johanson, Arne Larsson, Ingegerd Lind, Tomas Nettelbladt, Siv Nordblom och Gunilla Otterström.

Fotografierna har tagits av Claes Carneck och de boende i torpen eller är från privata samlingar.

Uppgifterna bygger på skriftliga och muntliga källor, se närmare under rubriken Källor. Historiska kartor är från Lantmäteriverket. Många uppgifter i mantalslängder är svåra att tyda. Skriften innehåller säkert felaktigheter. Angående rättelser och kompletteringar se under Kontakter.

Claes Carneck                                    Thorsten Johansson
Halla Lugnet                                      Sjölund

Läsanvisningar

Årtal inom parentes efter namn anger födelseår. När tilltalsnamn inte är känt anges samtliga kända förnamn. Det är främst män som framträder i skriften. Det är dels en följd av faktiska förhållanden och dels vilka uppgifter som är möjliga att få fram. En del starka kvinnoöden och en del starka kvinnor samt ett matriarkat finns dock med. Vid uppgifter om aktuellt penningvärde anges värdet enligt KPI (konsumentprisindex) och LI (löneprisindex).

De sju torp som beskrivs i skriften har ursprungligen tillhört två större gårdar (som under perioder varit flera gårdar): Ene och Senesta.  Torpen presenteras under respektive gård med undantag för Solstugan som egentligen tillhörde Ene, men som har haft större närhet till Senestatorpen på olika sätt. Presentationen av gårdarna är kortfattad, eftersom denna skrift inte syftar till att berätta om gårdarna, utan till att sätta in torpen i ett sammanhang. Beskrivningen av torpen går från söder till norr i form av ett C. Fem av torpen finns kvar idag. Två är rivna: Petterslund och Solstugan.