Namn och ursprung

Namnet Kjulsta

Kjulsta har haft olika stavningar genom århundradena. Det är inte förrän kring 1850 som den nuvarande stavningen helt fått genomslag. I ortnamnsregistret finns tre andra platser med namnet Kjulsta; ett i Stockholms län, ett i Kjula socken i Södermanland och ett i Hölö socken också i Södermanlands län. Uppgiften från Hölö är från 1361. Ortnamnsforskaren Lars Hallberg menar att Kjulsta kan ha två möjliga bakgrunder. Det ena är terrängbeteckningen kiul- (ska vara ett tecken över u-et) som betyder välvning, vilket Lars Hellberg tycker verkar sannolikt när det gäller Kjulsta i Kjula utifrån terrängförhållandena där. Det andra är det egenartade mansnamnet Kiuli, som är runsvenska. De fyra Kjulstas tidigaste stavning skiljer sig genom att det är bara Kjulsta i Stigtomta som stavas Kiul- (med tecken över u), medan de andra stavas Kyl-. Det gör att Kjulsta i Stigtomta kan vara unikt genom att det har sitt ursprung i mansnamnet Kiuli. Kiul- har med åren blivit Kyl- (gälle även för Kjulsta i Stigtomta) på grund av ordlängdsbalans (en förkortning av lång och tryckstark vokal i första stavelsen av tre- och flerstaviga sammansättningar). Kjulsta betyder då Kiulis gård.

Följande tolv olika stavningar har funnits genom åren:
1339 Kiulistum
1369 Kyulaestum
1384 Kyulstom
1408 Kiulastom
1443 Kylustom
1477 Kiulestae
1597 Kylestad
1597 Kiulsta
1743 Kiulstad och Kiuhlstad
1728 Tjulsta i kyrkböckerna
1840 Kjulsta i lantmäteriförrättningar
1865 Kjulsta i kyrkböckerna

Den avslutande ändelsen –um vid stavningarna på 1300-talet är en dativändelse. Det förekommer diakritisk (särskiljande) tecken över u fram till mitten på 1700-talet. Detta görs för att skilja u från n. Både -by och -sta har funnits sedan den Romerska järnåldern år 0-375. -by och -sta betyder egentligen samma sak, en boplats, en gård, etc. Det man kan fundera på ärvarför det finns relativt fler gårdar som slutar på -by än som slutar på -sta i Halla än i Stigtomta (delen mellan Yngaren och Hallbosjön).

Gårdens tillkomst

Vid Stigtomta kyrka finns en runsten som är inmurad i grunden. Texten i den handlar om att fyra personer reste den här stenen för Torbjörn. En av personerna var Kiuli (den andra i texten, observera att mellan namnen på personer finns ordet auk som betyder och). Stenen beräknas vara från 1000- talet. Eftersom runstenar inte finns uppsatta efter 1130, så måste denna sten vara från tiden före 1130. Det innebär också att det är troligt att Kjulsta tillkom vid denna tid och att det då var en gård.