Inledning

Förord

Jag har varit sommarboende på Lugnet nära Harhålet sedan 1958. Det är en trakt jag tycker mycket om. Den är ett fantastiskt fint koncentrat av det som är utmärkande för Sörmland och kanske också för Sverige. En väl avvägd balans (som det gyllene snittet) mellan vatten, skog och åker, i ett lätt kuperat landskap med slingrande vägar där det finns såväl herrgårdar som röda torp med vita knutar, allt i en miljö som bär på mycket historia. Dessutom finns såväl berg som rullstensås och skog med omväxlande barr- och lövträd.

En trakt är dess historia, dess natur och dess människor. Det är detta som denna hemsida handlar om. Den är inte färdig och kommer förhoppningsvis aldrig att bli det. Den innehåller säkert felaktigheter och det är mycket som saknas. Dessutom sker förändringar hela tiden. Jag vill därför ha hjälp med korrigeringar och kompletteringar av alla som har kunskap om trakten.

Vårt torp, Lugnet, väckte mitt intresse för hembygdsforskning och jag började forska kring husets historia. Det var steg ett. Jag blev sedan intresserad av husen i närheten, runt Harhålet. Det blev steg två och resulterade 2011 i en skrift på 50 sidor. Det tredje steget var en bok på 140 sidor, med fotografier av alla husen och mycket om natur, Halla socken och mycket annat. Jag höll också i flera föreläsning med denna bok som grund. Det färde steget blev forskning kring torp och gudar inom Stigtomta gamla socken som ligger nära Halla: Tiggesta, Kjulsta, Lomyra, m. fl. Denna forskning resulterade i en rad skrifter och föreläsningar.

Med det femte steget är syftet att lära andra att forska om sin eller andras gård/torp. Detta har skett dels genom att jag lett en studiecirkel om hembygdsforskning och dels genom att jag tagit fram handledningar som täcker olika forskningsområden (de finns också på denna hemsida).

Det sjätte steget är denna hemsida, som innehåller den tidigare boken och mycket ny information. Felaktigheter från de tidigare versionerna har rättats. Denna version finns bara på nätet. Jag har valt denna form för att det är lättare att göra uppdateringar och för att få större spridning. Sidan är fortfarande under utveckling, både när det gälle layout och innehåll.

Det sjunde steget påbörjades sommaren 2021 och bygge på ett samarbete med Jan Högberg. Janne bor sedan 1958 vid Hagstugan nära Eckersta i Halla. Han har sedan länge forskar både brett och djupt inom Halla socken. Målet är att vi successivt skall dokumentera alla resterande torp och gårdar i Halla socken. Detta skall vara helt klart 2031.

Underlaget till denna hemsida har jag fått dels från skriftliga källor som redovisas på slutet dels från egna erfarenheter. De historiska kartorna kommer från Lantmäteriet. Jag har bl.a. gått igenom sockenprotokoll från Halla socken från 1754 till 1951. Min son Alexander har bidragit med en del avsnitt, framförallt om historia och geologi. Dessutom har många boende inom området, nuvarande och tidigare, bidragit med kunskaper. Det är flera hundra personer som har bidragit, men jag vill speciellt nämna Jan Högberg (som kommer att ha stor betydelse för det forsatta arbetet)), Lennart Lybjörk, Ingegerd Lind, Inga-Lisa Wallentun, Lars Annerstedt, Rolf Annerstedt, Kent Nilsson, Ingrid Julin, Rune Andersson och Tomas Netterbladt. Fotografierna har främst tagits av Rolf Annerstedt och jag själv. Min fru Elisabeth har gjort kartan och granskat texten. Ett stort tack till alla.

Denna hemsida, med databasen Runt Harhålet, www.carneck.se, har utgivningsbevis för databas utfärdat av myndigheten för press, radio och tv. Detta innebär att den skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen och inte påverkas av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta beroende på att grundlagar går före annan lagstiftning om de står mot varandra. Tillhandahållare och ansvarig utgivare för databasen är Claes Carneck.

Om du har kommentarer, frågor och rättelser på det jag skrivit, så kan du skicka mejl till mig på adress claes@carneck.se. Jag läser alla mejl, men lovar inte att skicka svar på alla.

Från 2009 har jag gjort installationer vid Lugnet. Det har blivit totalt ca tjugo. Det finns nu också med på hemsidan.

Läsanvisningar

Denna hemsida är i första hand skriven för de som har bott, bor och kommer att bo i Halla socken. Den syftar till att ge svar på alla tänkbara frågor om de enskilda husen, människor och natur både från förr i tiden och idag. En förhoppning är att den skall väcka nyfikenhet hos enskilda att själva fördjupa kunskaperna om ”sitt” hus.

Hemsidan uppmärksammas traktens äldre historia, från istid till nutid. Halla socken får ett eget kapitel med betoning på övergripande sockenfrågor såsom organisation, budget, skola och post. Sockenprotokollen är här en viktig källa till information. Särskild uppmärksamhet ges till förhållandena för fattiga människor. Fattighusen uppmärksammas särskilt både för att det är intressant i sig, men också för att det, jämfört med andra hus i området, finns mycket information t.ex. om hur ofta man reparerade husen som kan generaliseras även till andra hus. 

Naturen är en viktig del i beskrivningen av vårt område och uppmärksammas i ett särskilt kapitel som belyser de två sjöarna, vägar, stigar, stränder, växtlighet, m.m. Huvudfokus är på de hus som finns och har funnits inom området och de människor som har bott och bor i husen. Beskrivningen styrs självklart av vilket material som finns tillgängligt. Genom husförhör, församlingsböcker och bouppteckningar kan vi få en uppfattning om husens ålder och namn, om vilka människor som bott i husen och deras liv, hur länge de levde, vad de dog av, hur många barn de hade, vad de hade för ägodelar när de dog, etc. Jag har också haft en ambition att utifrån alla enskilda fall dra generella slutsatser om t.ex. dödsorsaker och flyttmönster. 

Jag uppmärksammar också en del för bygden intressanta platser. Det är bl.a. Halla kyrka, Eckerstalägret och Glasberget. Ett avsnitt handlar om kartor och mätning. Kartor är ofta centrala för att få kunskap om vilka hus som har funnits i området, hur naturen har sett ut, hur marken varit uppdelad och vilka konflikter som har funnits. Ett annat avsnitt behandlar i första hand juridiska frågor som rör sådant man stöter på inom ett område på landet. 

I avsnittet Kvarvarande frågor tar jag upp frågor som jag ännu inte har hittat svaret på. Min förhoppning är att andra skall kunna hjälpa till med att hitta svaren. Jag är också intresserad av att få påpekanden om felaktigheter i denna skrift, liksom synpunkter på information som inte täcks av denna skrift, men som skulle kunna vara intressant att ta med vid uppdateringar.

Källhänvisningar i skriften är allmänna för att göra den mera läsvänlig. Den som önskar att få information om källan till någon enskild uppgift är välkommen att höra av sig. För att få en bild av vad ett historiskt belopp motsvarar idag har jag vanligtvis använt mig av konsumentprisindex (hur mycket priset på varor och tjänster har förändrats, uppgifterna gäller vanligen 2013). I några fall, och då anger jag det, har jag även tagit med löneindex (som speglar hur mycket lönerna stigit och därmed köpkraften). När det står ett frågetecken (?) inne i texten, så betyder det att jag inte har tillgång till uppgiften, vilket kan bero på att det inte finns någon tillgänglig uppgift om t.ex. födelseår eller att jag inte har kunnat tyda originaltexten. När jag citerar äldre text så har jag vanligtvis valt att använda modern stavning, men med bibehållen grammatik. När det saknas namn på stigar, skogar och stränder har jag hittat på namn som har koppling till tidigare boende i området eller koppling till naturen i närheten. De siffror och bokstäver som finns med inom parentes i texten syftar på hus och platser. Dessa finns på den bifogade kartan för att det skall vara lättare att orientera sig. Årtalen efter personernas namn avser födelseår.