Lagar och förordningar

Hundar

Jaktlagen och jaktförordningen anger att under tiden 1/3 till 20/8 så skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i mark där det finns vilt. Det innebär att hunden måste vara kopplad eller stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. Enligt kommunens ordningsföreskrifter skall hundar hållas kopplade vid badplatser.

Rida

Allemansrätten ger stöd för att rida ute i naturen. Allemansrätten innebär dock begränsningar genom att man inte får störa eller förstöra. Genom att stigarna ute på Vårskogsudden ligger på sandjord är de mycket känsliga och rivs snabbt upp man rider där, vilket gör dessa stigar olämpliga för detta ändamål. 

Camping

Att slå upp enskilda tält något dygn anses ingå i allemansrätten. Däremot bör husbilar och husvagnar ha markägarens medgivande. Det senare gäller också vid stort antal tält som tillhör en grupp.

Terrängkörning

Terrängkörningslagen 1975:1313. § 1. ”Körning i terräng med motorfordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjudet i hela landet”.  Gäller t.ex. mopeder, motorcyklar och fyrhjulingar. Ett område som berörs och som missbrukas är Vårskogsudden (H).

Vattenskoter

Regler om att köra vattenskoter finns i förordningen (1993:1053 § 1) om användningen av vattenskoter. I förordningen anges att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. Frågan om de svenska reglerna har varit uppe i EU-domstolen.  Det är oklart om de är förenliga med EU:s krav på fri rörlighet för varor och tjänster. Tillsvidare bedriver därför ansvariga myndigheter därför ingen tillsyn utifrån förordningen.

Vägrätt

Vägrätt innefattar rätt för väghållaren (staten genom Trafikverket) att nyttja mark eller annat utrymme för väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten. Detta regleras i väglagen § 30 och 31. Fastighetens ägare har dock rätt till intrångsersättning (§ 55). Det område man har rätt att utnyttja kallas vägområde (§ 3). Vägområdet utgörs av själva vägbanan, ev. väganordningar (belysning, vägskyltar, etc.), dike och slänt vid sidan av vägen och en kantremsa omfattande 2 meter på varje sida efter slänt resp. dike. Denna lagstiftning gör det möjligt att gräva ner ledningar vid sidan av vägen (ett exempel är den fiberkabel som grävdes ner längt hela Hallavägen för några år sedan) och att man tar ner vegetation vid sidan av vägen. Bestämmelsen om att en kantremsa på 2 meter på vardera sidan om dike/slänt skall ingå i vägområden infördes i väglagen från 1972. Vägområdet för vägen i vårt område skulle således inte inkludera några kantremsor eftersom den är byggd långt före 1972. Den kan dock vara så att utnyttjande av kantremsan är upplåten med någon form av nyttjanderätt i stället för vägrätt. Om det finns några avtal kring detta för vårt område är oklart.

Badplatser

Officiella badplatser, som den vid Harhålet, regleras av badvattenförordningen (SFS:218).  I den anges i 4 § följande:
En kommun ska inför varje badsäsong
1. identifiera varje ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst inom kommunen som kommunen förväntar sig att ett stort antal personer kommer att bada i under den kommande badsäsongen,
2. anteckna varje sådan ytvattenförekomst eller del av en ytvattenförekomst som badvatten i kommunens badvattenregister,
3. i badvattenregistret ange badsäsongen för varje badvatten, och
4. Besluta en kontrollplan för provtagning och bedömning av varje badvattens kvalitet.
Vidare gäller:
7 §. En kommun ska senast vid badsäsongens slut för varje badvatten klassificera badvattnets kvalitet som ”dåligt”, ”tillfredställande”, ”bra,” eller ”utmärkt”.
13 §. Kommunen ska se till att lämpliga besiktningar förs för att identifiera förekoms av avfall som utgörs av tjärrester, glas, plast, gummi, eller annat som kan inverka negativt på hälsan hos de som badar i ett badvatten.
15 §. En kommun ska under badsäsongen för varje badvatten se till att allmänheten informeras om badvattnets kvalitet.
De bakterier man mäter förekomsten av är: E. Coli, Koliforma och I entero. Resultaten från mätningarna finns redovisade på http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se

Vattenskyddsområde

Alla dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer ska skyddas. Det bör ske genom att man har fastställda vattenskyddsområden. Inom vårt områden finns ingen sådan vattentäkt. Däremot finns dricksvattentäkt nära vårt område, från Yngaren vid Fyrsjö (ligger åt öster). Nyköping och Oxelösunds tätorter får sitt vatten härifrån. Det är länsstyrelsen som fastställer vattenskyddsområden efter begäran från vattentäktens huvudman. Nyköping – Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) planerar att 2019 (verkar vars skjutet på framtiden) ta fram skyddsföreskrifter vid vattenskyddsområdet runt vattenintaget vid Fyrsjö. Vårt område ingår i detta vattenskyddsområde. Frågeställningar som kan vara aktuella att reglera är: djur som betar vid stranden, båttrafik, användning av gödsel, etc.