Kartor och mätning

Kartor från lantmäteriuppdrag

Lantmäteriet bildades 1628 och kartor började framställas i större skala i Sverige mellan 1630 och 1655. Detta genom de geometriska jordeböcker som tydligt beskriver hur byarna såg ut vid denna tid. Dessa kartor har digitaliserats och finns på Riksarkivets hemsida www.riksarkivet.se. Tyvärr täcker ingen av dessa kartor vårt område.

För vårt område är de första lantmäterikartorna från slutet av 1600-talet. Syftet var att klara upp gränskonflikter och oklarheter inom eller mellan byar, göra ägomätning, ägodelning, ägobyte, rågångsbestämning, gränsbestämmelser, storskifte, laga skifte, delning och avsöndring. Handlingarna består av kartor och text i form av protokoll och t.ex. hur delningen skall gå till. Texten är ofta svår att läsa.

Mätning och gränsmarkering

På 1800-talet använde lantmätarna mätbord, diopterlinjal, mätkedjor av järn (25 alnar långa = ca 15 meter), kompass och vattenpass. I slutet av 1800-talet började man använda en s.k. distanstub med vilken man kunde avläsas avstånd mot en graderad stång. Lantmätarkedjor ersätts med mätband av stål. På 1900-talet införs triangulering som bygger på ett visst antal fysiska punkter ute i naturen. Problemet vid mätning är den krökta jordytan. Numera används digital teknik i form av GPS. 

Vid triangulering väljer man högt belägna punkter så att man kan se från den ena till den andra och mäter sedan vinklarna mellan dem. Om en triangelsida är känd kan de övriga beräknas. Detta gjordes på stor del av Sverige under 1800-talet. 1903 påbörjades en ny mätning av hela landet. Ett transportabelt lättmetalltorn (G-torn) kan på några timmar byggas upp till 30 meters höjd. Ett G-torn kan ställas direkt på triangelpunkten, som i regel utgörs av ett rör eller hål i berget. Mätningen görs med ett EDM-instrument. En stråle med rätt laserljus utsänds och återkastas från en reflektor på den andra punkten. Sträckor på upp till 50 km kan mätas med några få cm:s fel. En triangelpunkt från 1941 finns vid Glasberget och är markerat på kartor. För att hitta den går man till ett större stenröse på bergets topp. 5 meter söder om detta finns en liten plan häll och där finns triangelpunkten, som är en triangel inhuggen i berget med ett borrhål i mitten. 3,2 meter söder om triangelpunkten finns ett T-märke i berget som anger riktningen till triangelpunkten. 3,5 meter åt nordväst finns en markering i berget i form av en våffla som markerar platsen för 1894 års triangelpunkt. Själva triangelpunkten från 1894 ligger ytterligare 4 meter åt nordväst med ett borrhål i sten. Nu växer det mossa över alla markeringarna. En annan triangelpunkt finns nära Nordnäset på andra sidan av Yngaren.

Svensk triangulering 1967 – 82 genomfördes endast längst marken och ligger till grund för Sveriges Primärnät som har 30 km:s avstånd. Sekundärnätet har 10 km:s avstånd. För kommunerna behövs ytterligare förfining. 

Från sten till järn

De tidiga gränsmarkeringarna skulle vara av sten. Viktiga gränser markerades med s.k. femstenarör, som bestod av en hjärtsten i mitten och fyra stenar runt om. Alla stenarna skulle vara så tunga att en man inte skulle kunna bära dem. Flera sådana gränsmarkeringar finns vid sockengränsen mellan socknarna Halla och Stigtomta. En fanns högst upp på Hånö (Å) och den finns eventuellt fortfarande. En annan fanns norr om vägen, alldeles väster om Björkeberga (20). Från 1866 skulle ändarna och alla krökningarna vid mätningarna markeras med råstenar och mellan dessa sattes mindre stenar eller stadiga träpålar med 60 (vid jordbruksmark) eller 178 (vid skogsmark) meter emellan. Under 1900-talet gick man över till järnrör som vanligen sattes ner genom att borras ner i berg eller att gjutas i betong. Det finns en rad förkortningar för olika sätt att markera gränser som finns angivna på lantmäterikartor. Dg (dubb i betonggjutning), db (dubb i berg), ds (dubb i sten), dm (dubb i mur), rg (järnrör i betonggjutning), rb (järnrör i berg), rm (järnrör förankrat i mark), hb (borrhål i berg), hs (borrhål i sten), jk (järnkonsol), ms (mässingsskruv), fr (femstenarör), rn (råsten), gr (glaserat rör), tp (träpåle) och mp (målpunkt).

x- och y-koordinater

Numera spelar de fysiska gränsmarkeringarna mindre roll. Redan 1938 infördes ett system med att beskriva gränspunkter med x- och y-koordinater som baserades på Rikets Triangelnät (RT). Detta ersattes 2007 med SWEREF 99 som är ett internationellt system som passar GPS-användning bättre. Här har x- och y-koordinaterna byts mot N- och E-koordinater. N står för North och beskriver avståndet från ekvatorn med sju siffror. E anger avståndet från 15 graders meridianen plus tillägg med sex siffror.

Sök efter hus

På www.lantmateriet.sefinns många historiska kartor som ofta har sin grund i ägodelningar och gränsbestämningar. Man går in på historiska kartor och här finns det tre olika arkiv att söka i: Lantmäterimyndighetens arkiv (LMM), Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS) och Rikets allmänna kartverks arkiv (RAK). För RAK finns det tre alternativ: Ekonomiska kartan (EK), Generalstabskartan (GSK) och Häradsekonomiska kartan (HEK). I en del fall täcker LMM och LMS samma händelse, men materialet kan skilja sig något åt. 

Sökningen i Lantmäterimyndighetens arkiv (LMM) går till enligt följande:
1. Arkiv. Välj Lantmäterimyndighetens arkiv
2. Län. Välj Södermanlands län
3. Markera Socken/Arkivserie
4 a. För hus. Socken/Arkivserie. Välj Halla alt. Stigtomta
   5 a. Markera Akt
   6 a. Akt. Välj önskad akt beroende på vilket hus du vill titta på t.ex. 04-HAL-7.
4 b. För vatten. Socken/Arkivserie. Väl Vattenförrättning
   5 b. Markera Akt
   6 b. Akt. 04-VTN-ALFHAL
4 c. För väg. Socken/Arkivserie. Välj Vägförrättningar
   5 c. Markera Akt
   6 c. Akt. 04-VÄG-ALFHAL

Sökning i Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS) går till enligt följande:
1. Arkiv. Välj Lantmäteristyrelsens arkiv
2. Markera Län
3. Län. Välj Södermanlands län
4. Socken. Välj Halla alt. Stigtomta socken
5. Ort. Välj t.ex. Ekeby 1–3
6. Välj det årtal som är intressant t.ex. 1686

Sökning i Rikets allmänna kartverks arkiv (RAK) gör till enligt följande:
1. Arkiv. Välj Rikets allmänna kartverks arkiv 
2 a. Kartserie. Välj Ekonomiska kartan (EK).
   3 a. Län. Välj Södermanlands län
   4 a. Blad. Välj 9G4j-Ekeby. Denna karta är från 1958.
2 b. Kartserie. Välj Generalstabskartan (GSK)
   3 b. Län. Välj Södermanlands län
   4 b. Blad. Välj Katrineholm J243-66-1 (denna karta täcker den större delen av vårt område) eller Norrköping J243-56-1 (denna karta täcker en del av Vårskogsudden och Hånö). Kartorna är från 1872 resp. 1877.
2 c. Kartserie. Välj Häradsekonomiska kartan (HEK)
   3 c. Län. Välj Södermanlands län
   4 c. Blad. Välj J 112-66-23 – Vrena (täcker större delen av området) eller J 112-56-3 – Valinge (täcker delar av Vårskogsudden, Hånö, Stensätter och Haglund).

Historiska flygfoton från 1955 finns på www.flygfotohistoria.se. Sök på Sydvästra Sörmland serie 3515 Vrena Halla Nykyrka. Tyvärr finns inga flygfoton från denna tid som täcker de hus som tillhörde Stigtomta socken. De går att köpa fotografier till en kostnad av 320 kr för storlek 13×18 cm och 1 850 kr för storlek 26×34 cm. Det finns även större storlekar och det går att få fotografiet som en tavla. Kostnaderna inkluderar moms och frakt. På Arkiv Digital går det att söka efter flygfoto från andra bolag.

Sökning hus för hus

Bostacken (0)
– LMM 04-HAL-7 Ägomätning 1689
– LMM 04-HAL-6 Ägomätning 1693
– LMM 04-HAL-9 Ägomätning 1729
– LMM 04-HAL-14 Delning 1766
– LMS Ellesta nr 1–3 Rågångsbestämning 1767
– LMM 04-HAL-15 Rågångsåtgärd 1767
– LMM 04-HAL-26 Övrigt 1853
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Hasselvik (1)
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Ekeby (2)
– LMS Ekeby nr 1–3 Geometrisk avmätning 1686
– LMM 04-HAL-11 Ägodelning 1749
– LMS Ekeby nr 1–3 Ägodelning 1749
– LMM 04-HAL-14 Delning 1766
– LMM 04-HAL-15 Rågångsåtgärd 1767
– LMM 04-HAL-19 Delning 1807
– LMM 04-HAL-22 Ägobyte, laga skifte 1842
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872
– LMM 04-HAL-36 Delning 1883
– LMM 04-HAL-38 Övrigt 1887
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– LMM 04-HAL-42 1905
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:15 och 3515:16

Ödesby (3)
– LMM 04-HAL-7 Ägomätning 1689 
– LMS Ödesby nr 1–3 Geometrisk avmätning 1689
– LMS Ödesby nr 1–3 Storskifte 1764
– LMM 04-HAL-14 Delning 1766
– LMM 04-HAL-26 Övrigt 1853
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Eknäset (5)
– LMM 04-HAL-26 Övrigt 1853

Trädgårdsstugan (6)
– LMM 04-HAL-22 Ägobyte, laga skifte 1842

Karlslund (7)
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:18

Vretstorp (8)
– LMM 04-HAL-11 Ägodelning 1749
– LMS Ekeby nr 1–3 Ägodelning 1749
– LMM 04-HAL-22 Ägobyte, laga skifte 1842
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Olstorp (9)
– LMM 04-HAL-22 Ägobyte, laga skifte 1842
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:17

Olstorp 1 (10)
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Södra Harstugan (12)
– LMM 04-HAL-7 Ägomätning 1689 ?
– LMS Ödesby nr 1-3 Geometrisk avmätning 1689
– LMM 04-HAL-11 Ägodelning 1749
– LMS Ekeby nr 1-3 Ägodelning 1749
– LMS Ödesby nr 1-3 Storskifte 1764
– LMM 04-HAL-14 Delning 1766
– LMM 04-HAL-26 Övrigt 1853
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872
– HEK  J 112-66-23 Vrena 1897-1901

Lugnet och Christinelund (11)
– LMM 04-HAL-26 Övrigt 1853
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:20

Tallsätter (13)
– LMS Ödesby nr 1–3 Storskifte 1764
– LMM 04-HAL-14 Ägodelning 1766
– LMM 04-HAL-26 Övrigt 1853
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:21

Sörkärr (14)
– LMM 04-HAL-7 Ägomätning 1689
– LMS Ödesby nr 1–3 Geometrisk avmätning 1689
– LMS Ödesby nr 1–3 Storskifte 1764
– LMM 04-HAL-21 Gränsbestämmelse, laga skifte 1840
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– LMM 04-HAL-92 Avsöndring 1923
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:19

Lillstugan Sörkärr (15)
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872 ?
– HEK  J 112-66-23 Vrena 1897-1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:22

Sjölund (16)
– LMM 04-HAL-7 Ägomätning 1689 ?
– LMS Ödesby nr 1-3 Geometrisk avmätning 1689 ?
– LMS Ödesby nr 1-3 Storskifte 1764
– LMM 04-HAL-14 Delning 1766
– LMM 04-HAL-26 Övrigt 1853
– GSK Katrineholm J243-66-1 1872
– HEK  J 112-66-23 Vrena 1897-1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:25

Henningslund (18)
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– LMM 04-HAL-91 Avsöndring 1910
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:24

Stavstugan (19)
– LMM 04-HAL-7 Ägomätning 1689
– LMS Ödesby nr 1–3 Geometrisk avmätning 1689
– LMS Ene nr 1–3 Geometrisk avmätning 1703
– LMM-STI-40 Rågångsåtgärd 1743
– LMS Kjulsta nr 1-2 1743
– LMS Ene nr 1–3 Geometrisk avmätning 1749
– LMM-STI-41 Rågångsåtgärd 1749
– LMM-STI-8 Delning 1760
– LMM 04-HAL-14 Delning 1766
– LMM-STI-50 Storskifte 1767
– LMM-STI-63 Storskifte 1793
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:23

Björkeberga (20)
– EK 9G4j-Ekeby 1958
– Flygfoto 3515:23

Stockstugan (23)
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Stensätter (25)
– LMM-STI-40 Rågångsåtgärd 1743
– LMS Senesta nr 1-2Ägodelning 1830
– LMM-STI-88 Laga skifte 1831
– GS Katrineholm J243-66-1 1872
– HEK J 112-56-3 Valinge 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Flygarstugan (26)
– LMM-STI-40 Rågångsåtgärd 1743
– LMS Kjulsta nr 1-2 1743
– LMM-STI-41 Rågångsåtgärd 1749
– LMS Ödesby nr 1–3 Storskifte 1764
– LMM 04-HAL-14 Delning 1766
– LMM 04-HAL-21 Gränsbestämmelse, laga skifte1840
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901

Stenbacken (27)
– LMM-STI-40 Rågångsåtgärd 1743
– LMS Kjulsta nr 1-2 1743
– LMM-STI-41 Rågångsåtgärd 1749
– LMM 04-HAL-21 Gränsbestämmelse, laga skifte 1840
– LMM-STI-99 Övrigt 1855
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Lill-Kjulsta (28)
– LMM-STI-99 Övrigt 1855
– HEK J 112-66-23 Vrena 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Hånövik (29)
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Haglund (30)
– LMS Senesta nr 1-2Ägodelning 1830
– LMM-STI-88 Laga skifte 1831
– HEK J 112-56-3 Valinge 1897–1901
– EK 9G4j-Ekeby 1958

Hånö (Å)
– LMS Ödesby nr 1–3 Storskifte 1764
– LMM-STI-63 Storskifte 1793
– LMM 04-HAL-21 Gränsbestämmelse, laga skifte 1840
– LMM 04-HAL-26 Övrigt 1853
– LMS Ene nr 1–3 Laga delning 1865
– LMM-STI-109 Delning, ägobyte 1866
– HEK J 112-56-3 Valinge 1897–1901
– LMM-STI-688 Avsöndring 1927
– LMM 04-HAL-92 Avsöndring 1923

Sjöar
– LMM 04-HAL52 Gränsbestämmelser, ägomätning 1927
– 04-VTN-365. Kungsådrans bestämmande i Bettnaån 1818.
– 04-VTN-1. Sjösänkningen 1858. 
– 04-VTN-377. Förslag på sjösänkning av Hallbosjön 1918. 
– 04-VTN-ALFHAL. Översikt Halla socken.
– 04-VTN-ALFVRE. Översikt Vrena socken.
– 04-VTN-ALFBET. Översikt Bettna socken.


Övriga kartor och flygfoton

SGU (Statens Geologiska Undersökningar) ger också ut kartor, en hel del finns på deras hemsida, www.sgu.se. Deras äldre kartor hade Generalstabskartorna som underlag, medan de nyare utgår ifrån Topografiska kartan. På deras kartor finns uppgifter om berggrund, jordarter, vattentillgång och tungmetaller. Sverige har fotograferats regelbundet med flygfoto. Alla bilderna, över 1 miljon, finns arkiverade hos Lantmäteriet. De används av skogsbruket (inventering av skogsbestånd), kommuner och Trafikverket. Det finns också många militära kartor, som finns samlade på Krigsarkivet i Stockholm. Där finns dock inget av direkt intresse när det gäller vår trakt.