Skogsbruk – skogsvård

Skogsbruk/skogsvård regleras genom skogsvårdslagen. Den har två jämställda mål – ett miljömål och ett produktionsmål:

Miljömålet

Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättning att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.

Produktionsmålet

Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar.

Anläggning av ny skog
Skogsodling eller åtgärder för naturlig föryngring ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret. Beprövade metoder och för marken lämpliga trädslag ska användas i föryngringsarbetet. Naturlig föryngring kan vara en bra metod om växtplatsen är lämplig för detta. I annat fall måste sådd eller plantering ske. Markberedning är ofta en förutsättning för ett bra resultat.

Röjning
I de flesta fall utförs röjningen när stammarna är två till fyra meter höga. Efter röjning fördelas tillväxten på färre och grövre stammar. Då kan träden bättre stå emot kommande påfrestningar av snö och vindar. Röjning ger en skog som när den gallras innehåller träd som är grova och därför ger en bättre lönsamhet. Den framtida slutliga avverkningsskogen blir grövre och möjlig att avverka tidigare

Gallring
Gallring görs för att få grovt och värdefullt timmer i slutavverkningen. Genom gallringen får träden mer ljus, näringsomsättningen ökar och tillgängligt vatten och näring fördelas på färre träd. En tumregel är att man bör börja gallra när ca två tredjedelar av granens höjd består av grönkrona och när hälften av tallens och lövträdens höjd är grönkrona. Det kan behövs 2–3 gallringar innan slutavverkning.

Slutavverkning – föryngringsavverkning
Slutavverkningen görs vanligtvis i södra Sverige när träden är mellan 70 och 100 år. I skogsvårdslagen finns regler som säger att skogen inte får föryngringsavverkas innan den nått en viss ålder. För barrskogar varierar åldern mellan 45 och 100 år, beroende på produktionsförmågan. Om man äger mer än 50 hektar skog så får högst häften av skogsmarken består av kalmark och skog som är yngre än 20 år.

Anmälnings- och tillståndsplikt
Skogsägare som avser att föryngringsavverka minst 0.5 ha skall minst sex veckor innan avverkningen göra en anmälan till skogsstyrelsen. Där skall även anges hur anläggningen av ny skog skall gå till liksom en redovisning av planerad hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. Det kan t.ex. handla om: hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer (bl.a. torpgrund); växt- och djurarter (bl.a. växtplats för rödlistade arter); skyddszoner mot t.ex. bebyggelse; träd, trädsamlingar och döda träd; och fornlämningar.

Tillstånd behövs för att avverka (annat än röjning och gallring) ädellövskog. Ädla lövträd är de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Ädellövskog är ett skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst 0.5 ha.

Hänsyn till forn- och kulturlämningar

Det gäller t.ex. fasta fornlämningar som gravar, hålvägar och äldre boplatser. Till varje fast fornlämning hör även ett fornlämningsområde som är så stort som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek bestäms av länsstyrelsen och varierar bl.a. beroende av lämningstyp och topografi. Detta område har samma skydd som den fasta fornlämningen. Det gäller också kulturlämningar, med vilket menas väl avgränsade lämningar efter människors verksamhet som inte bedöms som fasta fornlämningar, t.ex. yngre torpargrunder, förvildade trädgårdar, äldre färdvägar, stigar med namn och tradition och stengärdsgårdar. Hänsyn skall också tas till kulturmiljöer, som är en miljö som historiskt påverkats av människan. Den kan innefatta både enskilda objekt och stora landskapsavsnitt och utgöra en del av kulturarvet.

Vid röjning är de bra att ta bort sly och buskar som växer på och intill lämningar. Kring husgrunder kan det dock finnas kvar gamla kulturträd och växter som t.ex. vårdträd och syrener, som bör sparas. Röj fram och markera äldre stigar och leder. Vid gallring bör man ta bort träd som står på eller alldeles intill lämningarna, men inte vårdträd, etc. Man bör gallra bort något extra träd för att göra lämningen synligare. Om en fornlämning berörs av föryngringsavverkning måste det anmälas till länsstyrelsen. Ris eller annat avverkningsavfall skall inte lämnas kvar på forn- eller kulturlämningar. Plantering skall ej ske inom lämningsområdet.

Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.

Övrigt

Vid skötsel av skog ska inslag av växtplatsens naturligt förekommande trädslag behållas och ges förutsättningar att utvecklas väl. Om förekomsten av vissa sådana trädslag är obetydlig, ska ett ökat inslag eftersträvas.

Vid all avverkning ska av hänsyn till växt- och djurlivet, kulturmiljön och landskapsbilden buskar och enstaka träd, trädsamlingar, och döda träd lämnas kvar. Det kan t.ex. gälla: äldre lövträd i barrskog, ovanliga träd och buskar och biologiskt värdefulla träd som kan utgöra livsmiljö eller boplats för skyddsvärda arter.

I samband med avverkning används olika markeringar i form av plastsnitslar i olika färger (betydelsen kan variera i olika delar av landet). Gulröda snitslar används för att visa gränserna för avverkningen. Snitslar som är vita, röda och blå samt har texten Naturvård Hänsyn, kan finnas runt en berghäll i mitten av avverkningsområdet. Snitslar med gult och svart samt texten Kulturmiljö-Vårdhänsyn kan finnas vid gamla vägar. Snitslar med gul och blå färg markerar stigar till jakttorn.